Prindi see leht

Tehnotroonika

Tehnotroonika on multidistsiplinaarne eriala, mis moodustub neljast tehnikavaldkonna suunast: arvutustehnika, elektrotehnika, elektroonika ja mehaanika.

Nelja-aastasel rakenduskõrghariduse õppekaval saab alusteadmised inseneriasjandusest. Tudengid omandavad tehnoloogilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, mille eesmärgiks on intelligentsete süsteemide loomine ja nende arvutijuhitava funktsioneerimise tagamine. Tudengid läbivad mitmeid praktikaid erialaga seotud tööstusettevõtetes.

Rakenduskõrgharidusõppe  vältel omandatakse süvendatud teadmised insenerigraafikast, visuaal­programmeerimisest, raalprojekteerimisest, elektriahelatest, elektroonikast, elektrimõõtmistest, diferentsiaal- ja integraalarvutusest, inseneri- ja masinamehaanikast, majandusteaduse alustest, protsesside juhtimisest, masinaelementidest ning robotitehnikast.

Lõpetanud võivad tööle asuda tootmis- või arendusettevõttes tehnikaspetsialisti, tehnoloogi, hooldusjuhi või projekteerijana. Õppekava suunitlus toetab erialaga seotud ettevõtlusega alustamist. Võimalik on jätkata õpinguid magistrantuuris.

Õppekava raames on võimalikud spetsialiseerumised:

Elektroonika eriala 

Elektroonika suuna ained läbinud üliõpilane tunneb arvuti põhikomponentide ning mikrokontrollerite ehitust ja tööpõhimõtet, oskab kontrollereid programmeerida, suudab projekteerida ning reaalselt käivitada riistvarasüsteeme, tunneb telekommunikatsiooni aluseid ja reaalajasüsteemide tööd. Moodul lõpeb riistvaraprojekti koostamisega.

Mehaanika eriala

Mehaanika suunale spetsialiseerudes õpitakse tundma elektri-, pneumo-, ja hüdroajameid, erinevaid materjalide töötlemistehnoloogiaid, arvprogrammjuhtimisega (CNC) tööpinke. Moodul lõpeb tooteprojekti koostamisega.

Tehnotroonika õppekaval moodustavad olulise osa õppemahust erinevad õppepraktikad nagu materjalide töötlemise tehnoloogiapraktika, sissejuhatav erialapraktika, pingipraktika, tootmis- ja diplomipraktika.

Tehnotroonika õppekava läbinud tehnikaspetsialist omab tööturul suuri eeliseid, kuna läbitud õpe annab laia silmaringi tehnika ja tehnoloogia vallas. Samas annavad õppimise ajal omandatud praktilised kogemused tehnotroonika erialal eelise sujuvaks ja kiireks kohanemiseks tulevasel ametikohal.

Alates 2014. aasta sügisest on tehnotroonika õppekavale sisseastujal võimalik taotleda erialastipendiumit!

Mehhatroonika kutse

19.05.2016 Tehnika, tootmise ja töötlemise kutsenõukogu otsusega anti Eesti Maaülikoolile mehhatroonikainseneri, tase 6 esmase kutse andja õigused. Kutset saavad  taotleda kõik tudengid, kes on läbinud Eesti Maaülikooli Tartu Tehnikakolledži tehnotroonika õppekava ning kes eksmatrikuleeritakse seoses õppekava täitmisega alates 19.05.2016.

Mehhatroonikainseneri esmase kutse andmise kord, kinnitatud 6 juuni 2016 rektori käskkirjaga nr. 1-8/14

Lisainformatsioon kutse kohta siit.